FELVÉTELI SZABÁLYZAT

ALAPELVEK

 1. §

A Navratil Ákos Szakkollégium (a továbbiakban: Szakkollégium) szakkollégista tagjává válhatnak mindazok, akik megfelelnek a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek. A jelen szabályzatban nem szabályozott minden kérdésben az ELTE Kollégiumi Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ TESTÜLET

A Felvételi Bizottság munkarendje

 1. §

(1) A jelentkezők előszűrését és kiválasztás az előző eljárás felvételi biztosa/biztosai végzik, melyet követően a jelölt Felvételi Bizottsági tagok listáját, indoklással a választmány elé terjeszti jóváhagyásra. 

(2) A Felvételi Bizottság első ülésének összehívása, valamint annak levezetése egy hónapon belül az előző felvételi biztos(ok), rendkívüli esetben a Választmányi elnök vagy a Kommunikációs Vezető feladata. Rendkívüli eset állhat fenn, amennyiben a biztos(ok) tisztségükről még korábban lemondtak vagy fegyelmi eljárás zajlik velük szemben. 

(3) A Felvételi Bizottság döntéseinél minden Felvételi Bizottság tagja egy szavazattal rendelkezik. A felvételi biztos(ok) szintén egy szavazattal rendelkezik, de szükség esetén vétójoggal élhet egy adott jelentkező felvétele ellen. A vétót benyújtó biztosnak részletesen indokolnia kell indítványának okát, amely kizárólag a jelentkező szakmai megítélésére, illetve a felvételi eljárásra vonatkozhat.

(4) A Felvételi Bizottság tagjai egyszerű (teljes Bizottsági tagság) többséggel döntenek a szóbeli fordulóra továbbjutott jelentkezők, valamint a felvettek listájáról. A döntésnél a Választmány egyetértési jogot gyakorol. Az érvényes határozathozatalhoz a bizottsági tagok több mint 50%-ának jelenléte szükséges. Szavazategyenlőség esetén a Felvételi Biztos(ok) szavazata(i) döntenek.

(5) A Felvételi Bizottság feladata:

 1. a) a tagjelölt-kritériumrendszer meghatározása;
 2. b) a félév elején a tagjelöltek tájékoztatása a felvételi rendszerről;
 3. c) a felvételi folyamat kidolgozása;
 4. d) a felvételi folyamat lebonyolítása; 
 5. e) a felvételi közösségi programjainak megszervezésében való együttműködés a Programszervező Bizottsággal;
 6. f) a jelentkezők képességeinek, motivációjának megítélése, írásbeli összefoglalása;
 7. g) döntés a szóbeli felvételire behívandó jelentkezők névsoráról;
 8. h) döntés a felvettek végső listájáról;
 9. i) az esetlegesen beérkező fellebbezés(ek) fogadása és elbírálása,
 10. j) a tagjelöltek taggá válásának támogatása a felvételt követően.

(6) A Felvételi Biztos/Biztosok feladata:

 1. a) a felvételivel kapcsolatos határidők megállapítása a Szakkollégium Választmány tagjaival és a Szakkollégium elnökével egyeztetve;
 2. b) a felvételi felhívás és a felvételivel kapcsolatos egyéb információk közzététele együttműködve a Kommunikációs Bizottsággal;
 3. c) a felvételi idő- és helyszín beosztásának elkészítése;
 4. d) a Felvételi Bizottság összehívása;
 5. e) a felvételi folyamat lebonyolításának irányítása és felügyelete;
 6. f) a felvételi eredményének kihirdetése a belső levelező rendszerben;
 7. g) a felvételt nyert jelentkezők kiértesítése e-mailben;
 8. h) a felvételi eredményeinek a Felvételi Szabályzat 17.§ szerinti dokumentációja.

(7) A Felvételi Bizottság összetételét, tagjainak megválasztását az Ügyrend 14.§-a részletezi.

 

JELENTKEZÉS FELVÉTELRE

A felvételi időpontja

 1. §

A Szakkollégium minden szemeszter végén hirdet tagfelvételt.

 

A felvételre jelentkezők köre

 1. §

(1) Felvételre jelentkezhet:

 1. a) a szakkollégiumi felvételiben bármely, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy.
 2. b) az első éves hallgatók esetén a szakkollégiumi felvétel az egyetemi beiratkozást követően lesz hatályos. 
 3. c) A szakkollégiumi jelentkezés feltétele egy B2-es komplex nyelvvizsga.

(2) A 6. § a). pont nem megfelelése esetén a jelentkező a felvételi eljárásból azonnal kizárandó.

(3) Aki a Szakkollégiumba egyszer már sikeres felvételit tett, az a továbbiakban nem  felvételizhet újra a Szakkollégiumba.

A jelentkezés módja

 1. §

(1) Felvételre jelentkezni elektronikus felvételi pályázat útján, a Felvételi Bizottság által meghatározott határidőig lehet.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a jelentkező által kitöltött adatlapot;
 2. b) tanulmányi előmenetel dokumentumainak másolatát (érettségi bizonyítvány, egyetemi leckekönyv, nyelvvizsga bizonyítvány(ok), tanulmányi verseny oklevele, diákköri dolgozatra kapott elismerés stb.);
 3. c) egy fényképes, amerikai típusú önéletrajzot;
 4. d) motivációs levelet (A motivációs levél tartalmazza a szakkollégiumi jelentkezés célját, a hallgató motivációit és egy vagy több területet, amelyen szakkollégiumi tagként tevékenykedni szeretne. A motivációs levél terjedelme legalább 1500 karakter.);
 5. e) elsőéves alap- vagy mesterszakos hallgatók esetén a felvételi határozatot;
 6. c) nem elsőéves alap- vagy mesterszakos hallgatók esetén igazolást az egyetemi tanulmányainak folytatásáról, amelyet a Neptun rendszerből tölthet le;
 7. f) mesterszakos hallgatók esetében egyetemi oklevelük másolatát, valamint szakdolgozati témájuk rövid ismertetését;
 8. g) doktoranduszok esetében egyetemi oklevelük másolatát, a doktori iskolába történt felvételük igazolását, valamint szakdolgozatuk, illetve a doktori témájuk rövid ismertetését.
 9. h) nyilatkozatot a kollégiumi beköltözési szándékáról.
 10. i) nyilatkozat a szakkollégium bizottsági preferencia sorrendről.

(3) A felvételi pályázat fenti (1) b) mellékleteit egy PDF-fájlban egyesítve kell beküldeni.

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE

A felvételi eljárás előkészítése

 1. §

(1) A Felvételi Bizottság a felvételi felhívást olyan időpontban teszi közzé, hogy arról a leendő elsőéves hallgatók is haladéktalanul értesülhessenek egyetemi felvételüket követően.

(2) A Felvételi Bizottság a felhívás közzétételét követően az Egyetem és a Szakkollégium által szervezett rendezvényeken biztosítja, hogy az érdeklődők – különös tekintettel a középiskolásokra – széles körben értesüljenek a felvételiről, és tájékoztatást kapjanak a Szakkollégium működéséről.

(3) A felvételi keretszámot a Választmány javaslata alapján a Felvételi Bizottság határozza meg a felvételi eljárást megelőző utolsó ülésén.

(4) A Felvételi Bizottság a felvételi felhívást legalább két héttel a felvételire történő jelentkezés határidejének lejárta előtt közzéteszi, hogy a jelentkezők időben értesülhessenek.

(5.) A Felvételi Bizottság a felvételi hirdetményben legalább két héttel előre közli a felvételizőkkel az első forduló írásbeli részének a leadási határidejét, illetve a második forduló keretében lebonyolítandó szóbeli felvételi lehetséges időpontjait is.

Felvételi forduló 1.: Írásbeli felvételi

 1. §

(1) A beérkezett felvételi pályázatokat a Felvételi Bizottság tagjai véleményezik.

(2) Ezen véleményeket és a 8. §-beli feltételeket figyelembe véve a Felvételi Bizottság dönt a következő felvételi fordulókra behívandó jelentkezők névsoráról.

Felvételi forduló 2.: Felvételi program

 1. §

(1) A Felvételi Bizottság a Programszervező Team-el együttműködve az írásbeli felvételin továbbjutó jelentkezők számára közösségi programot szervez, amelynek célja, hogy a szakkollégisták és a jelentkezők kölcsönösen megismerjék egymást. A közösségi program időpontját legalább öt nappal előre ki kell hirdetni.

(2) A programok alatt a Felvételi Bizottság jelen lévő tagjai felmérik a jelentkezők szociális készségeit.

(3) A Felvételi Bizottságnak, a Választmányi elnöknek illetve a Választmány tagjainak kötelező a programon való részvétel. 

(4) Amennyiben a Felvételi Bizottság tagjai, a Választmány tagjai, vagy a felvételizők több mint fele előreláthatólag a meghirdetett időpontban nem tud részt venni az eseményen, akkor egy héten belül új időpontot kell meghirdetni.

(5) A második forduló a Szakkollégium tagjai számára nyilvános. Bár a résztvevő tagok döntési jogkörrel nem rendelkeznek, véleményük kikérhető az eseményt követően.

(6) Amennyiben a felvételiző nem tud részt venni a meghallgatáson, a Bizottság belépési kérelmét automatikusan elutasíthatja. Megalapozott, nyomós indokkal alátámasztott távolmaradás esetén azonban a Felvételi Bizottság kétharmados jóváhagyását követően az érintett bekerülhet a 3. fordulóba. Ilyenkor a közösségi programon való távolmaradás a szóbeli interjú során figyelembe lesz véve.

Felvételi forduló 3.: Szóbeli interjú

 1. §

(1) A behívott jelentkezők a Felvételi Bizottság által megjelölt időpontban, közvetlenül a második forduló utáni napon, szóbeli interjún vesznek részt.

(2) A szóbeli interjún a jelentkezők és a felvételi biztos/biztosokon kívül részt vesz legalább négy felvételi bizottsági tag, a kijelölt alumni tagok, a Választmány elnöke és a Választmány tagjai.

(3) A szóbeli interjúk alapján a Felvételi Bizottság lévő tagjai és a kijelölt alumni tagok jelen írásban véleményt formálnak a jelentkezőkről, és véleményüket egyeztetik.

(4) A Választmány elnöke és a Választmányi tagok megfigyelési joggal vesznek részt. Amennyiben az elnök mégsem tud részt venni valamely beszélgetésen, átruházhatja ezen jogkörét.

(5) A Felvételi Bizottság tagjai kérdéseket intéznek a felvételizőkhöz.

(6) A felvételiző csak a saját meghallgatásán vehet részt.

(7) A Bizottság a felvételizőket egyenként azonos időtartam alatt hallgatja meg.

(8) A meghallgatásokat a rekrutációs menedzser vezeti.

(9) Amennyiben egy felvételiztető és egy felvételiző személyes kapcsolatban állnak vagy álltak egymással, amely hatással lehet a felvételi pontozására, az adott felvételiztető jelen lehet a szóbeli fordulón, azonban nem pontozhatja az ott hallottakat. Személyes kapcsolatnak minősül minden olyan releváns személyek közötti viszony, amely alkalmas a felvételiző értékelését oly módon befolyásolni melynek révén az eredménye a valósággal ellentétes.

(10) Amennyiben egy felvételiző nem tud személyesen jelen lenni a szóbeli fordulón (pl. külföldön tartózkodás miatt), a Felvételi Bizottság köteles videohívást szervezni annak lebonyolítására még a felvételi hetében.

(11) Amennyiben a felvételiző nem vesz részt a személyes vagy online meghallgatáson, akkor a belépési kérelem automatikusan elutasítható.

Az előzetes felvételi rangsorok

 1. §

A Felvételi Bizottság tagjai az írásbeli fordulón, a szóbeli felvételin és a közösségi programon szerzett tapasztalataikra támaszkodva, valamint a pontozási rendszer alapján felállítanak egy előzetes felvételi rangsort, indoklással és véleményekkel kiegészítve.

A plenáris megbeszélés

 1. §

(1) A felvételi eljárás egy plenáris megbeszéléssel zárul, melynek keretében megszületik a végleges felvételi rangsor. Illetve a résztvevők szervezetbe illesztése, a megfelelő Bizottságokba való allokálás. A plenáris megbeszélést a felvételi eljárást követő öt napon belül kell lebonyolítani. 

(2) A plenáris megbeszélésen a Felvételi Bizottság, a kiválasztott alumni tagok és a Választmányi tagok vehetnek részt. Szavazati joga csak a Felvételi Bizottság tagjainak van, méghozzá a 3. § (3) szerint.

(3) A plenáris megbeszélés során a Felvételi Bizottság a rangsort figyelembe véve határozza meg a végleges felvételi névsort.

 

A felvételi eredménye

 1. §

(1) A Felvételi Bizottság jegyzőkönyvben megállapítja az újonnan felvett szakkollégisták névsorát, valamint a bentlakást kért felvettek listáját. Döntését haladéktalanul (3 napon belül) közzéteszi.

(2) A felvett szakkollégistákat a felvételüket követő Nyitó Kerekasztal avatja a Szakkollégium tagjává, de szakkollégiumi elhelyezésre az eredmény közzétételétől jogosultak. A tagsági jogviszony a belépési kérelem elfogadásával keletkezik.

(3) A felvételi eljárás során a felvételiző nem kerülhet előnyösebb vagy hátrányosabb helyzetbe a Szakkollégiumhoz kötődő személyes kapcsolatai okán.

(4) A jelentkezők a Felvételi Bizottság döntése ellen 30 napon belül az ELTE Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához fellebbezhetnek.

(5) A belépési kérelem esetleges elutasítása esetén az első vagy harmadik fordulót követően a kérelmező az elutasítást  tartalmazó határozat kézbesítésétől számított 3 napon belül írásban a Felvételi Bizottságnál fellebbezhet, amelyet 1 héten belül el kell bírálni. Sikeres fellebbezés esetén a Felvételi Bizottság köteles a felvételiző számára pótfelvételi eljárást biztosítani.

(6) A pótfelvételi eljárást kihirdetésétől számítva 1 héten belül kell lebonyolítani, és a korábbi eljárás témájában, illetve a felvételiztetők személyi összetételében térhet el.

A felvételi eljárás adatainak tárolása

 1. §

(1) A Felvételi Bizottság a felvételt nem nyert jelentkezők önéletrajzát, valamint az egyéb, személyes adataikat tartalmazó dokumentumokat a fellebbezési idő letelte után nem őrzi meg.

(2) A felvételizők pályázati anyagai bizalmasak, azokat csak azon személyek ismerhetik meg, akik jogosultak a szóbeli fordulón részt venni, a tagság többi tagja azokat nem ismerheti meg.

(3) A pontos felvételi pontszámok bizalmasak, azok semmilyen hatással nem lehetnek egy felvett tag vagy elutasított pályázó megítélésére, így tárolásuk sem megengedett a felvételi eljárás lezárulta után.

(4) A felvételt nyert szakkollégisták személyi anyagait a Szakkollégium irattárában helyezik el legfeljebb két évre.HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

 1. §

(1) A Felvételi Szabályzat időbeli hatálya annak a 2022/23/1 szemesztert nyitó Kerekasztalon való jóváhagyásától kezdődik és mindaddig terjed ki, míg annak jelenlegi állapotának módosításáról másképp nem rendelkezik a mindenkori Kerekasztal.

(2) Jelen Felvételi szabályzat 2022. október 7-én lép hatályba.