FELVÉTELI SZABÁLYZAT

ALAPELVEK
1. §
A Navratil Ákos Szakkollégium (a továbbiakban: Szakkollégium) szakkollégista tagjává válhatnak mindazok, akik megfelelnek a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek.
2. §
A jelen szabályzatban nem szabályozott minden kérdésben az ELTE Kollégiumi Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ TESTÜLET
A Felvételi Bizottság
3. §
(1) A Felvételi Bizottságnak 8 tagja van: a rekrutációs menedzser és 7 felvételiztető szakkollégista alkotja, mandátumuk fél évre, az adott szemeszter felvételi eljárására szól. A választmány elnöke és tagjai tisztségviselői időtartamuk alatt nem lehetnek a Felvételi Bizottság tagjai.
(2) A Választmány elnöke és tagjai tanácskozási joggal rendelkeznek.
(3) A felvételiztető szakkollégisták a rekrutációs menedzser által kiírt pályázatra jelentkezhetnek. A pályázat kiírására a felvételi előtt egy hónappal kerül sor, ahol a jelentkező szakkollégistáknak indoklással (tapasztalat, motiváció) kell alátámasztaniuk alkalmasságukat. A jelentkezéseket a rekrutacio@nasz.elte.hu email címen lehet leadni a megadott határidőig.
(4) A jelentkezők előszűrését és kiválasztás a rekrutációs menedzser végzi, melyet követően a jelölt Felvételi Bizottsági tagok listáját, indoklással a választmány elé terjeszti jóváhagyásra.
(5) A Felvételi Bizottság első ülésének összehívása, valamint annak levezetése egy hónapon belül a rekrutációs menedzser feladata.
(6) A Felvételi Bizottság döntéseinél minden Felvételi Bizottság tagja egy szavazattal rendelkezik. A rekrutációs menedzser szintén egy szavazattal rendelkezik, de szükség esetén vétójoggal élhet egy adott jelentkező felvétele ellen.
(7) A Felvételi Bizottság tagjai egyszerű (teljes Bizottsági tagság) többséggel döntenek a szóbeli fordulóra továbbjutott jelentkezők, valamint a felvettek listájáról. A döntésnél a Választmány egyetértési jogot gyakorol.

4. §
A Felvételi Bizottság feladata:
a) a tagjelölt-kritériumrendszer meghatározása;
b) a félév elején a tagjelöltek tájékoztatása a felvételi rendszerről;
c) a felvételi folyamat kidolgozása;
d) a felvételi folyamat lebonyolítása;
e) a felvételi közösségi programjainak megszervezésében való együttműködés a Programszervező Team-el;
f) a jelentkezők képességeinek, motivációjának megítélése, írásbeli összefoglalása;
g) döntés a szóbeli felvételire behívandó jelentkezők névsoráról;
h) döntés a felvettek végső listájáról;
i) a tagjelöltek taggá válásának támogatása a felvételt követően.
A rekrutációs menedzser feladata:
a) a felvételivel kapcsolatos határidők megállapítása a Szakkollégium Választmány tagjaival és a Szakkollégium elnökével egyeztetve;
b) a felvételi felhívás és a felvételivel kapcsolatos egyéb információk közzététele együttműködve a marketing menedzserrel;
c) a felvételi idő- és helyszínbeosztásának elkészítése;
d) a Felvételi Bizottság összehívása;
e) a felvételi folyamat lebonyolításának irányítása és felügyelete;
f) a felvételi eredményének kihirdetése a belső levelező rendszerben, közzététele a weboldalon;
g) a felvételt nyert jelentkezők kirtesítése.

JELENTKEZÉS FELVÉTELRE
A felvételi időpontja
5. §
A Szakkollégium minden szemeszter végén hirdet tagfelvételt.
A felvételre jelentkezők köre
6. §
Felvételre jelentkezhet:
a) a szakkollégiumi felvételiben bármely, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy.
b) az első éves hallgatók esetén a szakkollégiumi felvétel az egyetemi beiratkozást követően lesz hatályos.
c) A szakkollégiumi jelentkezés feltétele egy B2-es komplex nyelvvizsga.
A 6. § a). pont nem megfelelése esetén a jelentkező a felvételi eljárásból azonnal kizárandó.
A jelentkezés módja
7. §
Felvételre jelentkezni elektronikus felvételi pályázat útján, a Felvételi Bizottság által meghatározott határidőig lehet.
8. §
(1) A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a jelentkező által kitöltött adatlapot;
b) tanulmányi előmenetel dokumentumainak másolatát (érettségi bizonyítvány, egyetemi leckekönyv, nyelvvizsga bizonyítvány(ok), tanulmányi verseny oklevele, diákköri dolgozatra kapott elismerés stb.);
c) egy fényképes, amerikai típusú önéletrajzot;
d) motivációs levelet (A motivációs levél tartalmazza a szakkollégiumi jelentkezés célját, a hallgató motivációit és egy vagy több területet, amelyen szakkollégiumi tagként tevékenykedni szeretne. A motivációs levél terjedelme legalább 1500 karakter.);
e) elsőéves alap- vagy mesterszakos hallgatók esetén a felvételi határozatot;
f) mesterszakos hallgatók esetében egyetemi oklevelük másolatát, valamint szakdolgozati témájuk rövid ismertetését;
g) doktoranduszok esetében egyetemi oklevelük másolatát, a doktori iskolába történt felvételük igazolását, valamint szakdolgozatuk, illetve a doktori témájuk rövid ismertetését.
h) nyilatkozatot a kollégiumi beköltözési szándékáról.
(2) A felvételi pályázat fenti (1) b) mellékleteit egy PDF-fájlban egyesítve kell beküldeni.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE
A felvételi eljárás előkészítése
9. §
(1) A Felvételi Bizottság a felvételi felhívást olyan időpontban teszi közzé, hogy arról a leendő elsőéves hallgatók is haladéktalanul értesülhessenek egyetemi felvételüket követően.
(2) A Felvételi Bizottság a felhívás közzétételét követően az Egyetem és a Szakkollégium által szervezett rendezvényeken biztosítja, hogy az érdeklődők – különös tekintettel a középiskolásokra – széles körben értesüljenek a felvételiről, és tájékoztatást kapjanak a Szakkollégium működéséről.
(3) A felvételi keretszámot a Választmány javaslata alapján a Kerekasztal határozza meg a felvételi eljárást megelőző utolsó ülésén.
(4) A Felvételi Bizottság a felvételi felhívást legalább két héttel a felvételire történő jelentkezés határidejének lejárta előtt közzéteszi, hogy a jelentkezők időben értesülhessenek.
(5.) A Felvételi Bizottság a felvételi hirdetményben közli a felvételizőkkel az első forduló írásbeli részének a leadási határidejét, illetve a második forduló keretében lebonyolítandó szóbeli felvételi lehetséges időpontjait is.
Felvételi forduló 1.: Írásbeli felvételi
10. §
(1) A beérkezett felvételi pályázatokat a Felvételi Bizottság tagjai véleményezik.
(2) Ezen véleményeket és a 8. §-beli feltételeket figyelembe véve a Felvételi Bizottság dönt a következő felvételi fordulókra behívandó jelentkezők névsoráról.

Felvételi forduló 2.: Közösségi program
11. §
(1) A Felvételi Bizottság a Programszervező Team-el együttműködve az írásbeli felvételin tovább jutó jelentkezők számára közösségi programot szervez, amelynek célja, hogy a szakkollégisták és a jelentkezők kölcsönösen megismerjék egymást.
(2) A programok alatt a Felvételi Bizottság jelen lévő tagjai felmérik a jelentkezők szociális készségeit.
(3) A Felvételi Bizottságnak, a Választmányi elnöknek illetve a Választmány tagjainak kötelező a programon való részvétel.
(4) A második forduló a Szakkollégium tagjai számára nyilvános.
Felvételi forduló 3.: Szóbeli interjú
12. §
(1) A behívott jelentkezők a Felvételi Bizottság által megjelölt időpontban, közvetlenül a második forduló utáni napon, szóbeli interjún vesznek részt.
(2) A szóbeli interjún a jelentkezők és a rekrutációs menedzseren kívül részt vesz legalább négy felvételi bizottsági tag.
(3) A szóbeli interjúk alapján a Felvételi Bizottság jelen lévő tagjai írásban véleményt formálnak a jelentkezőkről, és véleményüket egyeztetik.
(4) A Felvételi Bizottság tagjai kérdéseket intéznek a felvételizőkhöz.
(5) A felvételiző csak a saját meghallgatásán vehet részt.
(6) A Bizottság a felvételizőket egyenként azonos időtartam alatt hallgatja meg.
(7) A meghallgatásokat a rekrutációs menedzser vezeti.
Az előzetes felvételi rangsorok
13. §
A Felvételi Bizottság tagjai az írásbeli fordulón, a szóbeli felvételin és a közösségi programon szerzett tapasztalataikra támaszkodva, valamint a pontozási rendszer alapján felállítanak egy előzetes felvételi rangsort, indoklással és véleményekkel kiegészítve.

A plenáris megbeszélés
14. §
(1) A felvételi eljárás egy plenáris megbeszéléssel zárul, melynek keretében megszületik a végleges felvételi rangsor. Illetve a résztvevők szervezetbe illesztése, a megfelelő Teamekbe való allokálás.
(2) A plenáris megbeszélésen a Felvételi Bizottság és a Választmányi tagok vehetnek részt. Szavazati joga csak a Felvételi Bizottság tagjainak van, méghozzá a 3. § (3) szerint.
(3) A plenáris megbeszélés során a Felvételi Bizottság a rangsort figyelembe véve határozza meg a végleges felvételi névsort.
A felvételi eredménye
15. §
(1) A Felvételi Bizottság jegyzőkönyvben megállapítja az újonnan felvett szakkollégisták névsorát, valamint a bentlakást kért felvettek listáját. Döntését haladéktalanul (3 napon belül) közzéteszi.
(2) A felvett szakkollégistákat a felvételüket követő Nyitó Kerekasztal avatja a Szakkollégium tagjává, de szakkollégiumi elhelyezésre az eredmény közzétételétől jogosultak.
16. §
A jelentkezők a Felvételi Bizottság döntése ellen 30 napon belül az ELTE Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához fellebbezhetnek.
17. §
A Felvételi Bizottság a felvételt nem nyert jelentkezők önéletrajzát, valamint az egyéb, személyes adataikat tartalmazó dokumentumokat a fellebbezési idő letelte után nem őrzi meg.
A felvételt nyert szakkollégisták személyi anyagait a Szakkollégium irattárában helyezik el.
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS
18. §
E Szabályzat 2021. január 1-én lép hatályba.